Love your neighbor who doesn't look like you, think like you, love like you, speak like you, pray like you, vote like you, love your neighbor. | 句子喵,分享触动人心的美妙句子,带有句子的图片壁纸,带有句子的桌面壁纸,带有句子的手机壁纸。

//句子喵//

句子图片 > 手写字句子图片 >

Love your neighbor who doesn't look like you, think like you, love like you, speak like you, pray like you, vote like you, love your neighbor.