No need to hurry, we need to sparkle, no need to be anybody but oneself. | 句子喵,分享触动人心的美妙句子,带有句子的图片壁纸,带有句子的桌面壁纸,带有句子的手机壁纸。

//句子喵//

句子图片 > 手写字句子图片 >

No need to hurry, we need to sparkle, no need to be anybody but oneself.