When you stop chasing the wrong things,you give the right things a chance to catch you. | 句子喵,分享触动人心的美妙句子,带有句子的图片壁纸,带有句子的桌面壁纸,带有句子的手机壁纸。

//句子喵//

句子图片 > 其他句子图片 >

When you stop chasing the wrong things,you give the right things a chance to catch you.