“You know it’s true. Everything I do, I do it for you.” – Bryan Adams | 句子喵,分享触动人心的美妙句子,带有句子的图片壁纸,带有句子的桌面壁纸,带有句子的手机壁纸。

//句子喵//

文字 >

“You know it’s true. Everything I do, I do it for you.” – Bryan Adams